Verslag voorjaarsvergadering KVC

ALV in constructieve sfeer: blijdschap over versoepelingen; update ontwikkelingen ledenadministratie en wedstrijdsoftware; oproep aan alle verenigingen om hun niet-competitiespelende leden aan te melden; decharge aan bestuur voor gevoerde financiële beleid; Ad van Mol en Gerrit Luiten aangesteld als Bondsraadslid Carambole; Ad Koolen en Wim Roseboom bedankt voor hun grote inzet

19 juni 2021

Op zaterdag 19 juni 2021 vond de ALV van KVC in Dorpshuis De Twee Marken te Maarn plaats. Op deze ledenvergadering van de KNBB Verenging Carambole / Sectie Carambole worden de leden door de 33 districten vertegenwoordigd aan wie het bestuur verantwoording aflegt.

Vanwege de geldende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, was de ruimte in het Dorpshuis beperkt waardoor ieder district maar door één afgevaardigde kon worden vertegenwoordigd. Op twee na waren alle districten aanwezig.

 

 

Voorzitter Piet Verhaar opende de vergadering met een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen. In de opening gaf hij een groot compliment aan alle leden hoe zij zich door de coronacrisis hebben gehandhaafd en hoe zij hun biljartvereniging en de KNBB hebben gesteund.

Met blijdschap werd gereageerd op de versoepelingen waardoor er vanaf 26 juni ook weer wedstrijden mogen plaatsvinden.

De districten werden bijgepraat over de ontwikkelingen ledenadministratie en wedstrijdsoftware. Er komt nieuwe software voor de PK’s en voor de ledenadministratie (CRM). Met de districten wordt een migratietraject met sessies ingepland waar een planning voor komt. Komend seizoen wordt er nog met de huidige software gewerkt.

Inzake de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) lag er een voorstel met betrekking tot inrichting continuïteitscommissie en de daaraan verbonden statutenwijziging. Dit voorstel werd door de leden aangenomen.

Penningmeester Benny Beek presenteerde de jaarcijfers 2020 en de FAC gaf haar verslag. De leden gaven decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid.

De ontwikkeling van het aantal niet-competitieleden is positief. De oproep wordt gedaan aan alle verenigingen om hun niet-competitiespelende leden aan te melden, iets wat de laatste tijd gelukkig steeds vaker gebeurt. Op de contributie van €5,-per jaar wordt door KVC een reductie van €2,50 gegeven.

Voor het nieuwe seizoen komt er een eenmalige reductie op de contributie om verenigingen tegemoet te komen voor corona.

Jos van Tilborg stopt met lidmaatschap van FAC. Bert Kregmeier wordt aan de FAC toegevoegd.

De bestuursverkiezing wordt verschoven naar de volgende vergadering ivm het traject van mogelijke structuurverandering totale KNBB. De huidige bestuursleden blijven aan waarmee de zittingstermijnen iets verlengd worden.

 

 

Voor de samenstelling van de Bondsraad (de ledenvergadering van de gehele KNBB) werd Jaap Labrujere als bondsraadslid herkozen. Van Ad Koolen en Wim Roseboom werd afscheid genomen, zij werden bedankt voor hun grote inzet. Ad van Mol en Gerrit Luiten werden aangesteld als Bondsraadslid Carambole. Hans de Ridder werd door de ALV als reserve aangesteld.

Zij zullen samen met de andere Bondsraadsleden de gehele KNBB vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen van de Bondraad. De voorjaarsvergadering van de Bondsraad is op 26 juni.

De voorzitter sloot deze in positieve sfeer verlopen ALV af rond 12:40.

De najaarsvergadering van KVC vindt in november 2021 plaats.

ALV/Bondsbestuur KVC
Volg ons online