Piet Verschure Erelid KNBB op constructieve najaarsvergadering KVC

Begroting 2020 goedgekeurd; akkoord over contributieverhoging; verlenging convenant met drie jaar; herverkiezing Janneke Horneman als secretaris; Henk Vegter nieuw Bondsraadslid

Een sfeerverslag

16 november 2019

Een relatief korte maar uiterst constructieve Najaarsvergadering van KVC stond in het teken van het afscheid van Piet Verschure. Zijn werkzaamheden voor KVC, portefeuille Breedtesport, werden uitgebreid geprezen door KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn, KVC-voorzitter Piet Verhaar en KVC-penningmeester Benny Beek. Uitgelicht werden o.a. Verschure’s inspanningen rondom het NK VG-Biljarten voor Teams in Egmond aan Zee, waar de deelnemers een ongekende hoeveelheid sportiviteit en spelvreugde aan de dag leggen. Voor zijn ongekende inzet voor het Nederlandse biljarten verkreeg Verschure uit handen van Kolhorn het Erelidmaatschap van de KNBB.

 

 

Verschure, die in zijn speech het belang van de Commissie Breedtesport benadrukte, gaf aan waar mogelijk te blijven adviseren & vergaderen in zijn huidige rol totdat er een vervanger is. Piet Verhaar gaf aan dat de beoogd vervangster zich heeft teruggetrokken, maar dat zich inmiddels een nieuwe kandidaat heeft aangediend. Verhaar gaf sowieso aan dat versterking op diverse gebieden welkom is, op Breedtesport maar ook op Topsport (waar Alex ter Weele onlangs zijn functie heeft neergelegd), en ook in de Reglementencommissie. (Zou u interesse hebben in één van deze functies, neem dan contact op met het bestuur van KVC.)

 

 

Zeker voor nog drie jaar in het bestuur van KVC is secretaris Janneke Horneman, die zich verkiesbaar had gesteld voor een laatste termijn. Een luid applaus vanuit de zaal liet weinig twijfel bestaan: haar herverkiezing werd meer dan gewaardeerd.

Ook in de Bondsraad was er een wijziging. Henk Vegter wordt de opvolger van Gijs van Rijn; Ad van Mol (voorzitter van District Kempenland) wordt het nieuwe reserve Bondsraadslid.

Temidden van alle personele aandacht waren er een aantal belangrijke zaken die werden voorgelegd aan de leden. Nadat de notulen van 15 juni 2019 waren vastgesteld en alle jaarverslagen goedgekeurd, werd ook de begroting 2020 goedgekeurd. Deze begroting was in het nieuwe format op basis van verdeling Recreatiesport (district), Prestatiesport (landelijk klein) en Topsport (landelijk groot). Het voorstel voor €2 contributieverhoging voor zowel het dag- als het avondbiljart, nodig om het bescheiden negatieve resultaat van dit jaar niet structureel te laten worden, werd met grote meerderheid aangenomen. (Slechts vier districten stemden tegen.) Tevens werd ingestemd met het voorstel het convenant met drie jaar te verlengen, waarbij KVC in 2020 82% van de koepelkosten gaat dragen, in 2021 81%, en in 2022 80%. Piet Verhaar en Benny Beek benoemden hierbij in positieve zin de constructieve rol van de penningmeesters van de Secties Pool, Snooker en Driebanden. Ook was er overeenstemming te melden over de directe salariskosten van Ad Klijn en Ruud Hudepohl.

 

 

Verdere punten die ter tafel kwamen:

  • Tevredenheid over de 89 arbiters die er het afgelopen jaar zijn bijgekomen. (Verhaar: “Maar we kunnen er nooit genoeg hebben”)
  • De wedstrijdsoftware. Piet Verhaar gaf aan dat Biljartprof veel zorg heeft vereist maar geleidelijk soepeler verloopt. Avondbiljart is inmiddels 75% tot 80% Biljartprof; competities blijven nog gewoon in Biljartpoint.
  • Code Geel: kwaliteitseisen voor sportbestuur. Mogelijke consequenties voor subsidies. Eenheid van beleid vereist, plus een goed tuchtreglement. (Verhaar: “Dit tuchtreglement is inmiddels is vernieuwd volgens eisen NOC*NSF.”)
  • De Landsfinale in het nieuwe jasje heeft veel lof gekregen; Verhaar gaf hierbij dank aan de medewerkers van het Bondsbureau voor hun grote inzet.
  • Voorwedstrijden steeds moeilijker te organiseren/steeds vaker teruggegeven. Vrijwilligers lastig te werven. Voorstel: iedere deelnemer nationale voorwedstrijden verplichten een arbiter mee te nemen, tenzij organisatie dit niet nodig vindt. (Over de voor- en nadelen hiervan en over mogelijk betere alternatieven werd nog vrij uitgebreid gediscussieerd.)
  • De breed gedeelde wens vanuit de districten om binnen het intervalsysteem het % caramboles te vervangen door % moyenne, om op deze wijze goed spelen meer te belonen. Piet Verschure gaf aan dat dit voor het seizoen 2020-2021 een hamerstuk zou kunnen zijn in de Commissie Breedtesport.

 

De voorjaarsvergadering in Maarn is vastgesteld op 13 juni 2020, de najaarsvergadering in Wijchen op 28 november 2020.

 

 

Bovenstaande is een sfeerverslag van de ALV van 16-11-2019, onder voorbehoud van fouten of onjuiste interpretaties. De exacte notulen worden t.z.t. door Janneke Horneman gedeeld en gepubliceerd op de Ledenvergadering pagina van Carambole.

 

Tekst & foto’s: KNBB

ALV/Bondsbestuur Erelid KVC
Volg ons online