Najaarsvergadering Bondsraad in positieve sfeer verlopen

Notulen juni 2019 vastgesteld; begroting en jaarplan 2020 aangenomen; goedkeuring gegeven aan samenwerkingsovereenkomst voor komende drie jaar tussen KNBB & KVC

08 december 2019

Op 7 december vond de najaarsvergadering van de Bondsraad, het hoogste ledenorgaan van de KNBB, plaats op het Bondsbureau in Nieuwegein.

Tijdens deze bondsraad werden de notulen juni 2019 vastgesteld, de begroting en het jaarplan 2020 aangenomen en goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar tussen de KNBB en KVC. Dank en waardering werd uitgesproken voor de verschillende sectiebestuurders die dit met elkaar bereikt hebben.

 

 

Er werd positief gereageerd op de samenwerking inzake huisvesting die is aangegaan met de Go Bond en er werd teruggeblikt op het KBO-overleg van NOC*NSF. Met name de ontwikkeling dat zekere subsidies zoals de basisvoet af kunnen nemen en onzekere projectfinanciering gaat toenemen baart zorgen.

Er was aandacht en ruimte voor discussie over de toekomst van de KNBB. Dit in relatie tot de status geel en code goed sportbestuur waarbij de Bondsraad zich uitsprak om meer eenheid en samenwerking na te streven en er wellicht voordeel behaald kan worden met de inhoud van de fusiedocumenten van vier jaar geleden. Zet streep onder verleden en blik op een gezamenlijke toekomst.

De functie van secretaris is vacant waarvoor een vacature wordt opengesteld. Voor de werving kan geen beroep worden gedaan op Sport & Zaken omdat deze organisatie niet meer bestaat.

Het tuchtreglement werd vastgesteld wat betekent dat in 2020 de implementatie moet gaan plaatsvinden. Dit reglement wordt op www.knbb.nl gepubliceerd.

Naast bovenstaande besluiten en mededelingen werd er afscheid genomen van de bondsraadsleden Santos Chocron en Gijs van Rijn. Ad van Mol (Carambole reserve), Henk Vegter (Carambole vast lid) en Wim van den Berg (Driebanden reserve) werden aangesteld en welkom geheten.

 

 

De directeur van de KNBB gaf een presentatie over de resultaten van het project Smartpool welke met waardering werd ontvangen.

In de rondvraag werd er aandacht gevraagd voor de ontstane situatie PBA/UMB en de schorsingen die daaruit zijn voortgekomen. Er is een oproep aan KVC gedaan om leden voor de FAC te werven en een pleidooi om middelen te reserveren voor exposure in belang van de gehele biljartsport.

De voorjaarsvergadering is vastgesteld op 20 juni 2020, welke tijdens de Landsfinale gaat plaatsvinden.

 

Tekst & foto's: KNBB
 

Bondsraad KNBB KVC
Volg ons online