Een hybride ALV van KVC: deels live, deels online

Verslag najaarsvergadering KNBB Vereniging Carambole, tevens Sectieraad Carambole

29 november 2021

 

Op zaterdag 27 november vond de najaarsvergadering van de KNBB Vereniging Carambole plaats. Deze ledenvergadering, wat tevens de sectieraad Carambole is, vond op een hybride wijze plaats deels met aanwezigen vanuit Zaal Verploegen in Wijchen en deels met aanwezigen online via Teams.

De voorzitter nam in de mededelingen de aanwezigen mee in de stand van zaken m.b.t. corona. Wat er n.a.v. de discussie in deze ALV uiteindelijk is besloten over competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, dat leest u hier.

Tevens werd ingegaan op de stand van zaken met betrekking van de ontwikkeling van de wedstrijd- en ledensoftware. Een nieuwe functie in de software is dat districten er straks voor kunnen kiezen om hun eigen facturatie via het systeem te organiseren.

De voorzitter meldde dat de statuten gewijzigd dienen te worden op punten zoals digitaal stemmen en instellen continuïteitscommissie (WBTR). Van belang is dat de statuten niet in strijd zijn met de statuten van de KNBB. Pas na de statutenwijziging van de KNBB worden die van de KVC aangepast.

Er is eerder besloten om de continuïteitscommissie met minimaal vijf personen vanuit de districten in te laten vullen. Kandidaten dienen zich aan te melden bij het bestuur.

De notulen van de vergadering van 19 juni werden door de aanwezigen vastgesteld.

In de vergadering presenteerde de penningmeester de begroting 2022. Uiteraard was hierin aandacht voor de (mogelijke) gevolgen door corona en het begrote negatieve resultaat. De leden stemden in met een contributieverhoging van €2,-.

Het bestuur presenteerde een voorstel aan de leden om een KNBB magazine te ontwikkelen. De meerderheid van de leden stemden niet in met dit voorstel.

In de vergadering werd een oproep gedaan voor een reservelid van de bondsraad. Dit omdat de positie van Henk Vegter in de Bondsraad waarschijnlijk per 11 december vacant komt omdat hij kandidaat is om voorzitter KNBB te worden.

Er werd ingestemd met het voorstel om de wedstrijdtechnische zaken bij het bestuur neer te leggen. Waarbij wedstrijden qua reglementen binnen de districten voortaan op eenduidige wijze georganiseerd zullen worden.

De data van de ledenvergaderingen in 2022 zijn vastgesteld op:

  • 18 juni 2022
  • 26 november 2022

Rond 15:30 uur sloot de voorzitter deze in positieve stemming verlopen vergadering af en bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

 

 

 

 

ALV/Bondsbestuur KVC Online
Volg ons online