ALV KVC & Bondsraad op één dag in Maarn

ALV: jaarcijfers vastgesteld; decharge beleid; Benny Beek herkozen; Piet de Jongh aangesteld; Piet Verschure blijft aan.

Bondsraad: klemmend beroep aanmelden alle leden; Xavier Karis lid van verdienste KNBB; benoemingen Krijn Schuurman & Yvonne van Dam

04 juli 2020

In een vanwege corona aangepast Dorpshuis De Twee Markten te Maarn, werden op 4 juli in de ochtend de Algemene Ledenvergadering van KVC en in de middag de Bondsraad KNBB gehouden.
 

Algemene Ledenvergadering Carambole

Tijdens de ALV van KVC stelden de aanwezige districtsvertegenwoordigers de jaarcijfers 2019 van KVC vast en kreeg het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Er was een langdurige discussie over de toekomst van de PK/wedstrijdsoftware met als besluit dat er een verkenning gaat plaatsvinden. En uiteraard was er aandacht voor de gevolgen door corona en de versoepelingen die nu gelden.

 

Tijdens de ALV van KVC stelden de aanwezige districtsvertegenwoordigers de jaarcijfers 2019 van KVC vast en kreeg het bestuur decharge voor het gevoerde beleid

Peter Twilhaar nam afscheid en werd bedankt voor zijn lidmaatschap van de Financiële Advies Commissie (FAC). Op de oproep voor deze vacature werd positief gereageerd door Ron Schellingenhout, die daarmee is toegetreden tot de FAC.

In de bestuursverkiezing werd Benny Beek als penningmeester herkozen en Piet de Jongh werd aangesteld als bestuurslid met de portefeuille Topsport. Piet Verschure was in 2019 gestopt met de functie breedtesport maar was bereid om deze functie tijdelijk te blijven invullen totdat er een nieuwe bestuurder gevonden wordt. Maar omdat niemand zich aandiende heeft Piet bekendgemaakt nog twee jaar voor KVC aan te blijven wat met applaus werd bekrachtigd.
 

Piet Verschure was in 2019 gestopt met de functie breedtesport maar was bereid om deze functie tijdelijk te blijven invullen totdat er een nieuwe bestuurder gevonden wordt. Maar omdat niemand zich aandiende heeft Piet bekendgemaakt nog twee jaar voor KVC aan te blijven wat met applaus werd bekrachtigd

 

De najaarsvergadering van KVC is vastgesteld op 28 november 2020.

 

 

Bondsraad KNBB

In de middag vond in dezelfde locatie de door Corona uitgestelde Bondsraad plaats waarbij alle bondsraadsleden aanwezig waren. In deze voorjaarsvergadering, wat de allerhoogste ALV binnen de KNBB is legt het Bondsbestuur verantwoording af voor haar gevoerde beleid. Daarin werd eerst stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn waarna werd teruggeblikt op dit bijzondere jaar, de sportieve successen die nationaal en internationaal behaald zijn en de ingrijpende beslissing in maart om vanwege corona de competities stil te moeten leggen. Voorzitter Garmt Kolhorn sprak woorden van dank uit naar NOC*NSF en naar alle medewerkers en vrijwilligers die zich tijdens deze crisis hebben ingezet.

N.a.v. een ingekomen stuk met een voorstel voor een andere structuur van de KNBB en de inbreng om het bestuur ui te breiden met expertise is besloten dat dit door het Bondsbestuur wordt meegenomen in een bredere discussie met de verschillende onderdelen binnen de KNBB.

Het jaarverslag 2019 is besproken, waarbij er enkele vragen over de door NOC*NSF afgegeven beoordeling Code Geel werden uitgelegd.

De jaarrekening 2019 en het accountantsverslag werden doorgenomen en de onderliggende cijfers verklaard door de penningmeester. De aandachtspunten van de FAC werden behandeld waarbij de penningmeester van KVC uitleg gaf op het aandachtspunt, die betrekking heeft op beleid van KVC. Het stuk werd door het bestuur en de leden van de bondsraadsleden kritisch ontvangen en aan de FAC verzocht om met een aanvullend stuk te komen. Het accountantsverslag werd besproken, de jaarrekening aangenomen en door de aanwezige bondsraadsleden decharge verleend voor het gevoerde beleid. De door de secties voorgestelde contributies over seizoen 2020-2021 werden aangenomen.

 

Er werd een klemmend beroep gedaan aan de achterban om alle leden aan te melden zoals dit ook in de statuten staat. Dus niet alleen de leden die competitie spelen maar juist ook de overige leden. Voor slechts €5,- per jaar kunnen deze een basislidmaatschap afnemen. Door dit lidmaatschap steun je de ontwikkeling van de gehele biljartsport

Er werd een klemmend beroep gedaan aan de achterban om alle leden aan te melden zoals dit ook in de statuten staat. Dus niet alleen de leden die competitie spelen maar juist ook de overige leden. Voor slechts €5,- per jaar kunnen deze een basislidmaatschap afnemen. Door dit lidmaatschap steun je de ontwikkeling van de gehele biljartsport. De KNBB en haar secties bieden meer dan alleen competities zoals verenigingsondersteuning, promotie, reglementering en de organisatie van de gehandicaptensport. Er dient hiervoor een cultuuromslag plaats te vinden middels een campagne en acties.

 

 

Krijn Schuurman, voorzitter sectie pool werd benoemd tot sectieafgevaardigde pool als bestuurslid Bondsbestuur en Yvonne van Dam werd benoemd tot secretaris. Tevens werden door de Bondsraad de plaatsvervangers van de vier sectievertegenwoordigers benoemd zodat is geborgd dat wanneer een bestuurslid verhinderd is hij/zij vervangen kan worden.

Er werd afscheid genomen van Xavier Karis als bestuurslid KNBB, waarin hij de laatste drie jaar als sectie afgevaardigde Pool lid was van het bondsbestuur. Voor zijn staat van dienst werd Xavier onderscheiden tot Lid van Verdienste KNBB, de op één na hoogste onderscheiding binnen de KNBB.

 

 

De statutenwijziging vanwege een herziening van de tuchtrechtprocedures werd aangenomen. Hiermee wordt het tuchtrecht in de KNBB en de samenwerking met ISR anders ingericht.

De najaarsvergadering van de Bondsraad is vastgesteld op 12 december 2020.

ALV/Bondsbestuur Bondsraad KVC
Volg ons online