Sectie Pool gaat verder met de herstructurering

Sectie Pool gaat verder met de herstructurering; de laatste Sectieraad verloopt ‘gesmeerd’

03 juni 2018

NIEUWEGEIN – Op 2 juni 2018 is de laatste sectieraadvergadering gehouden van de sectie Pool. De sectieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende districten en het sectiebestuur. De vergadering duurde twee uur en verliep zeer gesmeerd. Dit ondanks meerdere lastige zaken die op de agenda stonden.

Het meest ‘beladen’ punt op de agenda betrof de verdere herstructurering van de sectie Pool. Hier werd de afgelopen jaren al veel over gesproken. In het laatste half jaar is dit verder vormgegeven onder leiding van Arno Hartman, bestuurder van het sectiebestuur. Dit onderwerp wordt bestempeld als ‘beladen’, omdat bij doorgang van de herstructurering de huidige districten als verenigingen ophouden te bestaan.

De achterliggende visie van de herstructurering is om de poolspelers beter te bedienen, om de ledenaantallen te laten toenemen en om de vrijwilligers beter in te zetten. Dit wordt bereikt door het introduceren van een compactere organisatie: de structuur van acht districten wordt verlaten en maakt plaats voor een structuur van vier regio’s met wedstrijdkantoren. Vanuit de wedstrijdkantoren worden vervolgens de regionale competities en regionale toernooien georganiseerd.

Met de compactere organisatie en het centraliseren van een aantal activiteiten, is het de overtuiging van het bestuur én de bestuurders van de districten dat de regio’s en de KNBB doelmatiger, slagvaardiger, transparanter en efficiënter te werk kunnen gaan. De kloof die de afgelopen jaren tussen districten en het sectiebestuur wordt hiermee ook direct gedicht. Het zorgt verder voor een afnemende druk op vrijwilligers. Het wordt leuker en interessanter voor deze vrijwilligers om zich met de sport bezig te houden. Dit leidt hopelijk ook tot een toename van het aantal vrijwilligers die zich voor de poolsport willen inzetten. Het doel is dat hiermee de bestaande spelers meer en beter bediend worden en hopelijk ook nieuwe initiatieven komen om nieuwe spelers aan te trekken.

Daarnaast heeft de centralisatie ook voordelen voor de individuele leden. De continuïteit m.b.t. de organisatie van regionale competitie en regionale toernooien neemt toe, de afstand tot het sectiebestuur wordt verkleind, inspraak in het beleid wordt vergroot en districten die achterbleven krijgen hierdoor een nieuwe impuls. Bovendien is kennisdeling hierdoor eenvoudiger te organiseren, vanwege de compactere structuur. En last-but-not-least, er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk standaardisatie op het gebied van reglementen, waarmee meer duidelijkheid naar bestaande en nieuwe spelers wordt gecreëerd. Gelukkig zal in de nieuwe structuur de reisafstanden voor competitieve spelers niet groter worden. De competitiestructuur blijft ongewijzigd, vanwege het feit dat de wedstrijdkantoren op nagenoeg hetzelfde niveau zullen acteren als de districten t.a.v. de regionale competities en regionale toernooien.

In de nieuwe structuur is er geen sectieraad meer. De KNBB sectie Pool zal elk jaar minimaal één ALV organiseren waar de individuele leden bij aanwezig mogen zijn om hun input te geven en te stemmen over belangrijke onderwerpen. De individuele leden kunnen hierdoor direct hun stem uitbrengen zonder dat het via een districtsbestuur verloopt.

 

 

Tijdens de sectieraadvergadering is er gestemd door de districten of het sectiebestuur de verdere herstructurering vorm mag geven. Alle districten, en een aanzienlijke meerderheid van de leden, zien de voordelen van de nieuwe structuur. Dit heeft daarom ook geleid tot een UNANIEME uitslag VOOR de herstructurering. Het sectiebestuur heeft hiermee dus het volledige vertrouwen en mandaat gekregen om de volgende stappen te zetten in de herstructurering de komende maanden.

Het proces tot nu toe rondom de herstructurering is intensief maar erg positief geweest. Er is vanuit het bestuur veel overleg geweest met de districten, en binnen de districten met de leden. Het is natuurlijk niet zomaar iets om een vereniging, waar jarenlang hard aan is gewerkt, te beëindigen. Het verdere proces t.a.v. het opheffen van de verenigingen zal de komende tijd zorgvuldig vormgegeven worden, ook ten aanzien van de communicatie richting de spelers en zaalhouders. In het kader van de herstructurering zal het sectiebestuur de volgende stappen zetten, waaronder het opzetten van de wedstrijdkantoren en het vormgeven van de werkgroepen, reglementen en financiën. Voor nu bedankt het sectiebestuur alle districten en spelers voor hun inzet en de constructieve bijdrage in dit proces tot nu toe.

Beleid/reglementen KNBB Poolbiljart
Volg ons online