Biljartbolwerk Horna volledig lid van KNBB

Ongeveer de helft van alle leden (die eerst geen lid waren van de KNBB omdat ze geen competitie speelden, zo’n 100 leden in totaal) nu toch lid.

Notitie van aansluiting unaniem goedgekeurd op ALV

04 november 2020

We schreven het onlangs in een veelgelezen artikel: Steeds meer biljartclubs melden niet-competitie spelende leden aan.

Het was jarenlang een groot probleem voor de KNBB: relatief veel biljartclubs die alleen hun competitie spelende leden aanmeldden als lid van de KNBB, maar de overige spelers niet.

Inmiddels lijkt er sprake van een trend dat steeds meer biljartclubs ook hun niet-competitie spelende leden aanmelden als lid.

De komende weken verschijnen op KNBB.nl uitgebreide artikelen over vier prominente clubs waar dit onlangs is gebeurd: het biljartbolwerk Horna uit Hoorn, het op jeugd gerichte BV Acquit uit Woerden, het gloednieuwe Buurt- en Biljartcentrum Castricum en één van de snelst groeiende verenigingen van ons land, ’t Ivoor uit Boxtel.

Vandaag beginnen we met de eerste naam uit dit rijtje, Biljart Vereniging Horna. Dit biljartbolwerk uit Hoorn maakte onlangs zo’n 100 niet-competitie spelende leden lid van de KNBB via een uitgebreide notitie, die unaniem werd aangenomen op hun ALV.

Aan het woord over het hoe en waarom: Horna-voorzitter Jan Meere.

 


 

Horna is een echt biljartbolwerk in Nederland. Wat is er zo bijzonder aan Horna?

Horna is in 1933 opgericht en bestaat in 2023 dus 90 jaar. Ondanks problemen in het verleden met de accommodatie, de tweede wereldoorlog, etc. is Horna nu een florerende vereniging. We begonnen dit jaar met 215 leden, maar corona heeft ook bij Horna negatieve effecten. Een aantal leden is gestopt. Ook het verdwijnen van het ereklasseteam heeft gezorgd dat enkele spelers vertrokken zijn. We hebben nu iets onder de 200 leden. Na corona zullen we weer actief gaan werven en we denken vooral onder ouderen nieuwe leden te gaan trekken. Jammer is dat de jeugd, altijd een sterke pijler van Horna, voor een groot deel verdwenen is. In die groep zaten/ zitten ook spelers als Sam van Etten, Jordy en Ferry Jong, Leon en Nick Dudink, Germ Bot en andere. We hopen ook in die doelgroep weer nieuwe leden te gaan trekken.

Horna heeft een mooie eigen accommodatie met 2 grote wedstrijdtafels en 13 gewone wedstrijdtafels in een pand dat eigendom van Horna is. Het pand heeft 2 lagen, de benedenzaal is 240 m2, de bovenzaal 177 m2. Daarnaast zijn er diverse bijruimten.  Het ligt tegen de binnenstad van Hoorn aan en is een gemeentelijk monument.  Omdat we in de biljartwereld een grote vereniging zijn met 5 speelavonden, 5 speelmiddagen en toernooien en wedstrijden in het weekend zorgen we altijd dat ons materiaal en speeltafels tiptop in orde zijn.

Nu we dit jaar maanden moesten sluiten, hebben we daarvan gebruik gemaakt door de accommodatie flink op te knappen: zonnepanelen, nieuwe vloerbedekking beneden, veel schilderwerk, opknappen van de opslagruimte en de hal met gang achter, het aanleggen van een vochtscherm, etc. We hebben daarbij gebruik kunnen maken van de BOSA regeling. (Zie meer over de verduurzamingsoperatie bij Horna, en over verduurzaming in het algemeen, op deze pagina.) Om alles schoon te houden, in een goede staat te houden en voor de horeca inkoop te zorgen hebben we 3 gebouwenbeheerders.

Bij Horna zijn onderlinge verbondenheid, zorg voor elkaar, gezelligheid en sportiviteit pijlers onder de vereniging. Daarnaast vervullen op de speeldagen kantinedames een belangrijke rol: naast de spelers en toeschouwers voorzien van consumpties (we hebben een volledige horecavergunning) is ook hun rol in sociaal opzicht van belang. Zij weten vaak wat er aan de hand is, als iemand langere tijd afwezig is. Op die manier geven we ook invulling aan onze maatschappelijke functie: de gemiddelde leeftijd van de leden wordt steeds hoger. We spelen dan ook een belangrijke rol in het sociale leven van ouderen.

 

"Bij Horna zijn onderlinge verbondenheid, zorg voor elkaar, gezelligheid en sportiviteit pijlers onder de vereniging"
Horna-voorzitter Jan Meere

 

Wat is er bijzonder aan de band van Horna met de KNBB?

Horna is een grote vereniging. Dat willen we ook zo houden. We vinden dat we als grote vereniging ook verantwoordelijkheid hebben, dat de structuur van het biljarten in Nederland minimaal op het huidige niveau blijft en zo mogelijk versterkt worden. Leidend daarin is de KNBB. Ik zou graag zien, dat in het algemeen de verenigingsstructuur verbeterd wordt. Ik vind dat er teveel (hele) kleine verenigingen zijn die in een veranderende sportwereld steeds meer moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden. Clustering van verenigingen, verbetering en vergroting van accommodaties kunnen bijdragen aan versterking van het biljarten in Nederland. Ik vind dat we nu teveel afhankelijk zijn van horeca eigenaren die op basis van commerciële overwegingen hun biljarts en daarmee ook de verenigingen eruit zetten.

 

Wat waren de belangrijkste redenen voor Horna om ook niet-competitie spelende leden aan te melden?

Een bond moet een zekere omvang hebben om goed te kunnen functioneren en herkenbaar te zijn voor de aangesloten verenigingen. De KNBB verricht diensten, in de eerste plaats voor verenigingen en soms zitten daar activiteiten bij waarvan ook de individuele leden profiteren. Denk alleen maar aan de ontwikkeling van Biljartpoint en Biljartprof. Denk ook aan de promotie van het biljarten voor jongeren, ouderen en gehandicapten. In de structuur is de vereniging lid van de bond en de individuele leden lid van de vereniging.  

Als ik kijk naar de toekomst, zal samenwerking en elkaar versterken waar dat mogelijk is, van groot belang zijn. (Zie ook de notitie over aansluiting onderaan dit artikel, tevens hier als PDF). We hebben er dan ook voor gekozen dat we volledig lid willen zijn van de KNBB. Ook vanuit statutaire optiek vind ik het een logische: immers, we verwachten van onze leden dat zij de Statuten van de vereniging eerbiedigen en naleven, dan geldt dat ook voor de vereniging zelf dat die de Statuten van de KNBB naleeft.

In dit verband is het ook van belang een goede wisselwerking met het district te hebben. Ik kan zeggen dat onze samenwerking met het district West Friesland voortreffelijk is.

 

"Als ik kijk naar de toekomst, zal samenwerking en elkaar versterken waar dat mogelijk is, van groot belang zijn. We hebben er dan ook voor gekozen dat we volledig lid willen zijn van de KNBB. Ook vanuit statutaire optiek vind ik het een logische. Immers, we verwachten van onze leden dat zij de Statuten van de vereniging eerbiedigen en naleven, dan geldt dat ook voor de vereniging zelf dat die de Statuten van de KNBB naleeft"
Horna-voorzitter Jan Meere

 

Om hoeveel leden gaat het in totaal? En hoeveel leden hebben jullie alles bij elkaar?

We begonnen dit jaar met 215 leden. Door corona , het stoppen met het ereklasseteam en overstap van enkele leden zitten we nu op ongeveer 195 leden. Ik verwacht in de komende jaren wel weer boven de 200 uit te komen. Ik denk dat er zo’n 100 leden bijgekomen zijn als lid van de KNBB door de volledige aansluiting.

 

Jullie zijn niet over één nacht ijs gegaan, en hebben de leden zelf laten beslissen. Hoe is dit in de praktijk gegaan, en wat was de uitkomst?

We hebben het voorstel aan de Algemene ledenvergadering voorgelegd, omdat we een grote groep leden hebben die geen competitie spelen. We wilden dit dus voorleggen aan de ALV die volledig zonder tegenstem instemde met het voorstel. Basis was daarvoor de notitie over aansluiting.

 

"Ik vind dat alle biljartverenigingen volledig lid zouden moeten zijn van de KNBB. Je maakt daarmee de KNBB sterker, waardoor er betere dienstverlening uitgevoerd kan worden"
Horna-voorzitter Jan Meere

 

Waarom zouden volgens u ook andere clubs er verstandig aan doen hun niet-competitie spelende leden aan te melden?

Ik vind dat alle biljartverenigingen volledig lid zouden moeten zijn van de KNBB. Je maakt daarmee de KNBB sterker, waardoor er betere dienstverlening uitgevoerd kan worden. Ook de stem van de KNBB in het overleg met NOC*NSF is bij een groter aantal leden krachtiger dan wanneer er maar een beperkt aantal aangeslotenen zijn. Verder heeft de KNBB als centrale organisatie een beter zicht op het aantal biljarters in Nederland en kan beter de biljartsport promoten. Ik vind samenwerking op landelijk en op plaatselijk niveau van groot belang. dan leer je van elkaar en kan je ontwikkelingen beter duiden en ook daarin beter  meegaan.

 

 

Voorstel/notitie tot volledige aansluiting Horna bij KNBB (unaniem goedgekeurd op ALV van Horna)

Onderstaand, en ter informatie/inspiratie voor andere verenigingen, de genoemde notitie tot volledige aansluiting. Inclusief, onder het kopje "Waarom volledige aansluiting" de 11 argumenten voor aansluiting bij de KNBB die door Horna zijn aangevoerd op de ALV.

 

Inleiding

Horna Biljartvereniging is aangesloten bij de KNBB, maar voor een deel ook niet. Leden die op het oog geen voordeel hebben bij de aansluiting, zijn geen KNBB lid ondanks dat de Statuten van de KNBB bepalen dat een vereniging volledig aangesloten zou moeten zijn, dus met alle leden.

Dat is ook logisch, maar het kan niet worden gecontroleerd door de KNBB. Hoe meer leden de KNBB heeft, des te beter kan de KNBB zijn rol vervullen.

Overigens vindt het bestuur dat het bij goed besturen past om als je je aansluit bij een organisatie, je je ook moet houden aan de regels van die organisatie. Wij verwachten van onze leden dat ze zich aan onze Statuten houden, dan moet je je ook als bestuur aan de Statuten van de KNBB houden.

 

Waarom volledige aansluiting:

 1. Als verenigingen moeten we gezamenlijk investeren in een structuur waarbij de bond in een bepaalde onderverdeling onze belangen behartigt. Onze belangen zijn dan de verenigingsbelangen, niet van de individuele leden. Die belangenbehartiging doet de vereniging. Met 1200 verenigingen moet je een structuur hebben die vooral voor de verenigingen voordelen biedt, omdat de bond de gemeenschappelijke zaken oppakt en service verleent op diverse terreinen.
 2. De KNBB promoot het biljarten en gebruikt hiervoor diverse sociale media, zoals facebook
 3. De KNBB heeft programma’s voor ouderen ( zie onder 8), jeugd en gehandicapten (bijv. VG)
 4. De KNBB zorgt voor reglementering ( model Statuten, Huishoudelijk reglement, protocollen, etc.) en ondersteuning aan de verenigingen.
 5. De KNBB verzorgt en onderhoudt software voor wedstrijden, en o.a. ledenadministratie. Voorbeelden zijn Biljartpoint dat nu ook door de WOC (Westfriese Ouderen club) gebruikt gaat worden en Biljartprof voor de PK wedstrijden. Daar heeft het individuele lid die wedstrijden speelt, ook direct profijt van.
 6. De KNBB doet aan kennisdeling, ook door de contacten met NOC-NSF en ander sportbonden.
 7. De KNBB zorgt voor innovatie, bijv. 24play, het reserveringsprogramma en kantinebaas ( een programma om collega’s op kantoor uit te dagen voor een partijtje darts of poolen of biljarten, kortom beweging op de werkvloer)
 8. Tijd voor Krijt: een activeringsprogramma voor ouderen om mensen met biljarten in contact te brengen en zo eenzaamheid te doorbreken.
 9. Topwedstrijden worden uitgezonden door Ziggo en KOZOOM. De KNBB heeft hier een voortrekkersrol in.
 10. De KNBB heeft een protocol ontwikkeld om veilig te kunnen biljarten tijdens het rondwaren van het coronavaccin en daartoe het overleg gevoerd met NOC-NSF
 11. Het lidmaatschap zonder deel te nemen aan bondswedstrijden kost 5 euro per lid. Het eerste jaar zelfs maar 2,50 euro.

 

Zijn er argumenten tegen?

 1. Extra kosten (zie onder)
 2. De leden die niet spelen onder KNBB vlag merken er niets van. Dat is maar beperkt waar, want een bond werkt voor de verenigingen in een bepaalde structuur en niet voor de individuele leden. Toch hebben die er ook profijt van: de aparte programma’s , gericht op ouderen, de wedstrijden die op Ziggo uitgezonden worden , het wedstrijdprogramma
 3. Biljartpoint dat nu ook binnen de WOC gebruikt wordt.
 4. Voor de meeste leden blijft de KNBB een instantie op grote afstand die de meeste leden ook weinig tot niets zegt.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Naast deze vooral praktische zaken willen we wijzen op de veranderingen die in de maatschappij al jaren aan de orde zijn:

 • Steeds minder verenigingen (in 1990 waren 31454 verenigingen bij de NOC-NSF aangesloten, nu nog 23870.)
 • Het aantal leden per vereniging loopt terug en ook is vergrijzing aan de orde. ( bij de Horna is de gemiddelde leeftijd 65 jaar en die loopt alleen maar op.)
 • Het aantal mensen dat beweegt, neemt toe, maar ze worden (nog) geen verenigingslid.
 • Er is vergrote aandacht voor het bewegen en sociaal participeren van ouderen. Als Horna hebben we hier een belangrijke maatschappelijke functie in.
 • Biotechnologie en informatietechnologie zullen langzamerhand in elkaar opgaan en een grote stempel gaan drukken op hoe verenigingen gaan functioneren.
 • De vragen waarmee bestuurders worden geconfronteerd, worden ingewikkelder, logisch omdat onze maatschappij ingewikkelder wordt. Dit terwijl de bereidheid een bestuursfunctie te vervullen terugloopt.

 

De KNBB volgt op landelijk niveau deze ontwikkelingen en probeert samen met andere bonden en NOC NSF daarin initiatieven te ontwikkelen om deze ontwikkelingen positief om te buigen. Het Nationaal Sportakkoord is daar een gevolg van.

Doelen zijn:

 • Inclusieve sport: sport voor iedereen van heel jong tot heel oud, ook voormensen met een handicap
 • Duurzame infrastructuur (het opknappen van sportaccommodaties wordt flink gesubsidieerd)
 • Vitale aanbieders (voor iedereen moeten verenigingen toegankelijk zijn)
 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig bewegen, vooral gericht op de jeugd
 • Topsport die inspireert

Op lokaal niveau sluiten gemeenten sportakkoorden, waarbij verenigingen, maar ook scholen, buurthuizen, ouderenbonden etc. bij betrokken zijn.

Ook Hoorn heeft een sportakkoord gesloten. Doelen zijn dezelfde als bij het nationaal sportakkoord. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn ook een verenigingsadviseur benoemd met wie we al een aantal keren contact hebben gehad.

Ook als we bovenstaande op ons laten inwerken, is een sterke bond hard nodig om ontwikkelingen te signaleren en om sturing te kunnen geven aan de invulling van die ontwikkelingen. Vanuit deze invalshoek is het belangrijk aangesloten te zijn bij de KNBB als landelijke organisatie en bij de Stichting Hoorns Sportcollectief als plaatselijke belangenbehartiger. Tevens onderschrijven we het Sportakkoord.

We denken dat die contacten, landelijk en plaatselijk, steeds belangrijker gaan worden voor het voortbestaan van de vereniging, waarbij uitgangspunt toch is dat we zo’n 200 of meer leden willen hebben.

 

Dekking van de kosten

Het bestuur pleit ervoor de kosten niet in een contributieverhoging te verwerken. We denken dat de kosten goed opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting en financiële doelstelling, nl. een positief saldo tussen de 1en 5%.

 

Voorstel voor de ALV 2020:

Horna Biljartvereniging sluit zich voor alle leden volledig aan bij de KNBB zonder contributieverhoging. Dit gaat in met ingang van dit seizoen. (dat loopt van 1 augustus tot en met 1 mei van het jaar daarop.)

 

 

Tekst: KNBB
Tekst notitie: BV Horna (met permissie gedeeld)
Foto Horna buiten: Jan Rosmulder
Overige foto’s via BV Horna

KNBB Leden/Lidmaatschap
Volg ons online