Vacature: Vertrouwenspersoon KNBB

De KNBB is op zoek naar een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is de contactpersoon voor alle leden binnen de KNBB betreffende seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag.

Training tot VCP door KNBB aangeboden

19 september 2018

De KNBB is op zoek naar een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De huidige VCP Elzo van Kampen heeft te kennen gegeven dat hij per 31 december 2018 stopt. En dat mag ook wel na bijna vijf jaar deze belangrijke functie te hebben ingevuld. Zie https://www.knbb.nl/veilig-sporten/vertrouwenspersoon voor meer informatie over Elzo.

De VCP is de contactpersoon voor alle leden binnen de KNBB betreffende seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag. De VCP heeft een training tot VCP gevolgd (wordt hem of haar door de KNBB aangeboden) en houdt zijn kennis op de hoogte dmv terugkomdagen en bijeenkomsten voor VCP-ers binnen de sport, welke vanuit NOC*NSF georganiseerd worden.

 

Een VCP heeft hoofdzakelijk 3 taken:

1. De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:

⁃ laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak: eerste aanspreekpunt, niet inhoudelijk betrokken

⁃ bespreekt mogelijke doorverwijzingen

⁃ informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNBB

⁃ vult het registratie- en rapportageformulier in
 

2. De VCP verwijst klager, beschuldigde door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de KNBB (ISR), advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 

3. Het verrichten van preventie-activiteiten. De VCP profileert zich binnen de bond, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd. De VCP houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. Draagt bij aan beleidsuitvoering op bondsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving. Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving van NOC*NSF als leidraad worden gebruikt. De contactgegevens van de VCP worden dan ook gepubliceerd op alle websites van de KNBB onder de rubriek veilig sporten.

 

Randvoorwaarden

De VCP:
- is geen bestuurslid KNBB en vervult geen andere functie binnen de KNBB
- heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur: de voorzitter
- wordt door de Bondsraad aangesteld
- kan om de vier jaar een VOG overleggen
- is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
- werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

 

Eigenschappen van de VCP:

  • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
  • geniet het vertrouwen van de bij de bond betrokken medewerkers en leden
  • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
  • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
  • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

 

Vaardigheden van de VCP:

- kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
- kan reflecteren
- kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
- kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
- is in staat mee te werken beleid uit te voeren

 

Kennis

De VCP heeft een training gevolgd (of is bereid deze te volgen) tot Vertrouwenscontact persoon bij het NOC*NSF en is daardoor op de hoogte van:
- welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden, dit komt naar voren in de cursus van het NOC*NSF
- heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
- kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie
- kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
- heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

 

Dit betreft een vrijwilligersfunctie.

De VCP is regelmatig aanwezig bij terugkomdagen en informatie dagen binnen de sport over het onderwerp en staat open voor deelname aan intervisie bijeenkomsten binnen/tussen bonden.
Heeft u interesse om de VCP van de leden van de KNBB te worden, stuur dan uw motivatie en CV naar Willem La Riviere, w.riviere@knbb.nl

Biljartspelers KNBB Vacature
Volg ons online